УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ВОДНОСПАСИТЕЛНИЯ МИНИМУМ ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЛЕТЕН СЕЗОН

 

Уведомление относно водноспасителния минимум за предстоящия сезон

 

       Във връзка с предстоящия летен сезон, писмо № ОА 21-02286/10.04.2023г. на Областния управител на област Сливен и негова заповед № РД 11-01-033/31.03.2023г., в ОУ“Хаджи Димитър“ с. Селиминово са предприети следните мерки:

1. Двадесет и шест служители /педагогически и непедагогически персонал/  се запознаха с изискванията на Наредбата за водноспасителната  дейност и обезопасяването на водните площи и Инструкция №1 от 3 юли 1997г. за организацията на водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи при провеждане на ученически отдих и туризъм  /обн. ДВ бр.5 от 18 юли 1997г./.

2. В периода 21.04.2023г. – 27.04.2023г. в часовете на класния ръководител и допълнителния час за консултиране на ученици и родители, 159 ученици от І –ви до VІІ – ми клас и 38 деца от ПГ се запознаха с Наредбата за водноспасителната  дейност и обезопасяването на водните площи и Инструкция №1 от 3 юли 1997г. за организацията на водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи при провеждане на ученически отдих и туризъм . Акцентът беше поставен върху забрана на къпането на територията на бщ. Сливен във всички язовири, реки, изкуствени езера (образувани от добиването на инертни материали) по течението на р. Тунджа край селата Мечкарево, Самуилово, Крушаре, Панаретовци, Бинкос, Жельо войвода, Гавраилово, Селиминово и всички напоителни канали. Представена им беше презентация на тема „Водноспасителен минимум- Приоритет на водноспасителната служба е превенцията сред обществото и най вече сред учащите“, същата беше качена и на сайта на училището. Наблегна се на  поведението при посещение на басейни, водни площи и правилата, които трябва да се спазват.

Презентация:

vodnospasitelen_minimum (1)


СЪСТЕЗАНИЕ НА ТЕМА ЗНАЯ И ИГРАЯ

 

Състезание на тема зная и играя

Обява

 

Във връзка с изпълнението на Дейност 8 “Участие в междуучилищни дейности” по проект BG05M2OP001 – 2.011 “Подкрепа за успех” Ви уведомяваме, че на 10.06.2022г. от 13:30 ч. в НУ “Христо Ботев” – с. Чинтулово, общ. Сливен ще се проведе състезание на тема “Зная и играя”.

В дейността ще вземат участие 12 ученици от НУ “Христо Ботев” – с. Чинтулово, 24 ученици от ОУ “Найден Геров” – с. Гавраилово и 24 ученици от ОУ “Хаджи Димитър” – с. Селиминово, който са включени в дейност 3 и дейност 4 по проекта.

 


2 ЮНИ ДЕН НА БОТЕВ

2 Юни ден на Ботев

2 юни е Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Датата е кончината на българския поет и революционер Христо Ботев – 2 юни 1876г.

Младите възрожденци от ОУ ”Хаджи Димитър” с. Селиминово общ. Сливен отдадоха почит към Ботев и героите дали живота си за нас.

 

1 2 3 4