147 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ХАДЖИ ДИМИТЪР

Днес на 18.07.2015г. се навършват 147 години от смъртта на Хаджи Димитър.
Организирана бе възстановка на драматичните боеве на четата му през 1868 г.

147 години от смъртта на Хаджи Димитър отбелязаха днес на връх Бузлуджа.

http://vbox7.com/play:90bd45f8ce

Казанлъшкият клуб към Национално дружество “Традиция” отново организира възстановки на драматичните боеве на четата на Хаджи Димитър през 1868 г., в която взеха участие 120 души от цяла България.

Беше пресъздадено пристигането на четниците в Балкана и тежката и неравностойна битка, в която срещу тях се изправят над 700 души редовна турска войска и башибозук. Read more…


ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2015

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2016

“Изграждане на котелно помещение, горивно стопанство и отоплителна инсталация на ОУ “Хаджи Димитър”, с.Селиминово, ул.”Мир”№1, Община

Сливен”

 1. ЦЕНОВА ОФЕРТА за изпълнение на обществена поръчка
 2. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 3. ОБРАЗЕЦ №3 – Списък на документи
 4. Образец № 4 – Административни сведения за участника
 5. ОБРАЗЕЦ № 5  – Д Е К Л А Р А Ц И Я[1] по чл. 54, ал. 1 от ЗОП
 6. ОБРАЗЕЦ № 6 – Д Е К Л А Р А Ц И Я за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 1 от ЗО
 7. ОБРАЗЕЦ № 7 – Д Е К Л А Р А Ц И Я за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
 8. Образец № 8 – Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Япо чл. 60, ал.1 от Закона за Обществените поръчки
 9. Образец № 9 – Информация за общия оборот и оборота
 10. Образец  № 10 – ДЕКЛАРАЦИЯ – списък на основните договори за строителство сходно с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години
 11. Образец № 11 – СПИСЪК НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИТЕ, КОИТО УЧАСТНИКЪТ ЩЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА – Чл. 64. (1) т1 от ЗОП
 12. Образец № 12 – Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ от ППЗОП за срока на валидност на офертата
 13. Образец № 13 – Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
 14. Образец № 14 – Д       О         Г          О         В         О         Р с предмет: „Изграждане на отоплителна инсталация на ОУ “Хаджи Димитър” с.Селиминово, общ.Сливен”
 15. Образец № 15 – Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 66, ал.1 от Закона за обществените поръчки
 16. Образец № 16  – ДЕКЛАРАЦИЯ за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП        
 17. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки
 18. РАЗЯСНЕНИЯ

        Срокът за подаване на документи е удължен до 20.07.2016г.!

        Срокът за подаване на оферти за обществената поръчка се удължава до 25.07.2016г.!

           ПРОТОКОЛ от заседание Селиминово 2016

           ПРОТОКОЛ  от заседание Селиминово 2016 – 2

           ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.103 от ЗОП