ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”ХАДЖИ ДИМИТЪР”

С.Селиминово, общ.Сливен; ул.”Мир”1;тел.045132196;GSM0895651030;e-mail nuhd_selsl@abv.bg

ПЛАН

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

  1. 1.       Анализ на квалификационната дейност през  учебна 2014/2015 година

Една от възможностите за самоусвършестване и развитие, за повишаване на методическата подготовка и запознаване с новостите в образованието е обмяната на опит, споделянето на умения, методи и технологии, използвани  в учебно-възпитателната работа. Ето защо квалификационната дейност е осъзната като необходимост от голяма част от педагогическия екип на ОУ „Хаджи Димитър“ с. Селиминово.

През изминалата учебна година планираните квалификационни дейности  са успешно реализирани. Read more…


ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХАДЖИ ДИМИТЪР” С. СЕЛИМИНОВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

за учебна 2015 / 2016  година

Настоящият план  е приет на заседание на педагогическия съвет

с Протокол № 1 / 15.09.2015 година

РАЗДЕЛ І.

КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Цялостната дейност на ОУ „Хаджи Димитър” през учебната 2014/2015г. бе насочена към обхващане на всички подлежащи на задължително обучение ученици. В училището се обучаваха 228 ученици разпределени в  12 паралелки и 52 в две подготвителни групи. Към училището бе създадена и ресурсна група от 11 ученици със СОП. Отпадналите ученици през учебната година са 12.

Правилното планиране на УВР и заместването на отсъстващите учители бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучението в училище. Бяха постигнати резултати в следните направления: Read more…