ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

За подпомагане дейността  на развитието на “ОУ Хаджи Димитър” и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на чл. 7, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016г. предстои създаването на Обществен съвет към училището. Read more…