ТВОЯТ ЧАС 2016-2017г.

                                

  1. ГРУПИ
  2. АНКЕТНА КАРТА
  3. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
  4. УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проектът „Твоят час“

               Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС)“

  1. I.                                          Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. Read more…


ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 2016/2017 г.

 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХАДЖИ ДИМИТЪР” С. СЕЛИМИНОВО, ОБЩ.СЛИВЕН

тел.: 045132196, GSM: 0895651030, e-mail: nuhd_selsl@abv.bg

                                                                                                                                                             Утвърдил:

                                                                                                /Добринка Тодорова/

Годишна училищна програма

за целодневна организация на учебния процес

2016/2017 година

 

  1. Общи положения:

1.1.            Нормативно основание:

Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена на основание чл. 102, ал. 1, 2 и 4 на ЗПУО;  за целодневна организация на учебния процес.

Редът, условията и начинът на сформирането на ПИГ в ОУ „Хаджи Димитър“ с. Селиминово се осъществява съгласно Наредба за организация на дейностите в училищното образование, Раздел II Организация на формите на обучение, в сила от 1 септември 2016 г.

1.2.             Характеристика на целодневната организация на учебния ден в училището. Read more…


ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ ОУ“ ХАДЖИ ДИМИТЪР“ С. СЕЛИМИНОВО

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”ХАДЖИ ДИМИТЪР”С.СЕЛИМИНОВО,ОБЩИНА СЛИВЕН

тел.045132196; GSM 0895651030;e-mail nuhd_selsl@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

Добринка Тодорова

П  Р О Г Р А М Н А    С И С Т Е М А

НА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ  ОУ“ ХАДЖИ ДИМИТЪР“

С. СЕЛИМИНОВО

          Във времето на повсеместни промени и новости както и динамиката на обществения живот в национален мащаб, превръщат ролята на  училището и работата на учителя в необходимо и доминиращо въздействие върху подрастващите по пътя на формирането на основни умения и знания у тях.

Програмната система на полудневните подготвителни групи към училището 5 и 6 годишни, се залага като основен инструмент на социалното, познавателното и развиващо въздействие, както и за осигуряване на здрава основа от първоначални знания, стремеж към формиране на компетенции у децата, както и към запазване на българската им идентичност. Read more…