САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА – април 2017г.

Г Р А Ф И К

за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет на ученици в

САМОСТОЯТЕЛНА форма на обучение

 за учебната 2016/2017 година, поправителна сесия м.април