ПСИХИЧЕСКО ВЛИЯНИЕ


Изследователите на човешката история винаги са се смущавали от настойчивото описание в легенди и предания на психическото въздействие, което са упражнявали някои забележителни хора от всички времена и раси. Най-лесно е да се припише това на суеверието на и варварщината. Но се оказва, че “глупавото суеверие” все още запазва първоначалната си сила, и неговите прояви се увеличават като количество и разновидност. Епидемията на чародейството може да се проследи от отвратителната критика на “Уудо” или африканските диваци до съвременните увлечения на цивилизования човек. Западният свят е полудял от “психизма”, вестниците са пълни със сензационни разкази за месмерични влияния, хипнотизъм, личен магнетизъм и т.н. Много безсмислици са написани по този предмет, създадени са невероятни теории. Но самата истина е много по-чудна от най-причудливите фикции.
Източните народи от много столетия познават и практикуват всички форми на окултизма и притежават тайните, които западните изследователи се трудят да разкрият. Но колкото и да са интересни тези тайни, те ще бъдат още дълги години скривани, поради неразвитото състояние на расата, която не би могла засега да схване тяхната мъдрост, поради себелюбието на съвременниците, които биха използвали тези знания за лична изгода, без да принесат полза за човечеството. Това е безполезно дотогава, докато цялата раса не напредне умствено и духовно, за да може да схване ученията без ограничения и страх. Окултистите знаят, че никаква черна магия не може да повлияе на духовно издигнатия човек.
Престъпната употреба на психическата сила, не е само остатък от средните векове, а съществува и усилено се упражнява и днес. Ония, които я практикуват, сами сеят семето на своето наказание, защото и най-малкото количество психическа енергия, изразходвана за користни цели, непременно ще се отрази пагубно върху извършителя.
Какво е психическо влияние? От какво се състои? Как се привежда в действие? Какви са неговите последствия?

Нека започнем от инстинктивния ум – един от седемте принципа на човека. Той се среща и при животните, и при растителния свят, и при минералите. Инстинктивният ум е инструментът на психическото влияние. Много често казваме, че интелектът се поддава на внушения, но по-правилно е да се каже, че индивидът се влияе въпреки интелекта си, а не чрез него. Отпечатъкът върху инстинктивния ум е толкова силен, че той действа въпреки протеста на интелекта, което мнозина за голямо съжаление осъзнават чак след края на действието. Внушението е влиянието или контролът върху мислите и действията на друго лице чрез заповед, предаване на мисъл, на комбинация от двете или каквото и да е друго средство в скалата между тези понятия. Личното внушение е често срещано в ежедневието – ние постоянно предаваме или получаваме внушения, но те са сравнително маловажни. Внушенията, съзнателни или несъзнателни, могат да се групират в три класа: лично внушение; мисловно влияние в съответствие или в присъствие на лицето; хипнотично влияние.
Личното влияние постоянно се практикува от всички нас и всички сме донякъде засегнати от него. Внушенията се предават чрез гласа, маниера, жеста и др. Колкото е по-силно самосъзнанието, толкова е по-малка степента на възпримане, освен ако лицето не е уморено, вниманието – отвлечено. Внушението не засяга интелекта на човека, то действа не чрез аргументи, а чрез твърдение, изискване и заповед. Внушенията добиват сила чрез повторение. Някои лица са усвоили това изкуство и мъчно можем да им противодействаме по време на разговор. Добре е да бъдете внимателни към тия, които се опитват да ви водят не с аргументи и разсъждения, а с претенциозна власт, увлекателни маниери и авторитетни жестове. Пазете се от ония, които ви задават въпроси и отговарят вместо вас: “Вие обичате този модел, нали?” или “Това ви трябва, нали”. Няколко думи за влиянието на мисълта. Вече обяснихме как се изпращат мисловни вълни и как се възприемат от други хора. Всички, по всяко време получаваме тези вълни, но сравнително малко могат да ни засягат, понеже не са в хармония с нашите мисли, нрави, настроения. Но ако се намираме в пасивно състояние и интелектуалният ум не е овладян съществува опасност да го принудим да възприеме и асимилира мисловните вълни, които ни обкръжават. Всеки, който иска да повлияе на друго лице за добро или за зло, несъзнателно изпраща мисловни вълни с известен ефект. И ако инстинктивният ум е незащитен, той ще бъде в известна степен засегнат от усилията на себелюбиви и злобни хора. Но ако мислите позитивно и добро. Ще се съюзоте с добри странстващи мисло – форми на други добродетелни хора. В този случай резултатът е положителен за всички.
Човекът, който “знае” може спокойно да се предпази от лоши мисли и черни магии. Прочитането на тези уроци ще спомогне за предотвратяването на лошите влияние, и то не само поради добродетелите на самите уроци, а и поради затвърдяването в ума на читателя на убеждението, че той може да устои на всички вредни влияния.
Умът притегля само такива мисли, каквито хармонизират с неговите собствени. Инстинсктивният ум се влияе отрицателно само ако притежателят му допуска своите слабости слабости да властват над него. Всичко зависи от вас. Пробудете самосъзнанието си и развийте тази сила, като налагате волята над вашите слабости и низш ум. И още нещо:
Когато човек не може да се уплаши от нещо , когато осъзнае същинското си естество и съдба, разбира, че страхът се оказва безсмислен. Нека вашият девиз бъде:
“АЗ СЪМ! АЗ СЪМ СИЛЕН, ДОБЪР, БЕЗСТРАШЕН И СВОБОДЕН!”

http://wicca.hit.bg/BOOK/yoga/psiho_vliqnie.htm