ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ


ПРОЕКТ  “ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”

От 03.05.2019г. ОУ “Хаджи Димитър” с. Селиминово, общ. Сливен се включи в ПРОЕКТ BG05M2OP001- 2.011- 0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ С КОНКРЕТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ- МОН

Цел на проекта е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване.

  1. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001- 2.011- 0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“
  2. ГАЛЕРИЯ