ГРАФИЦИ НА КОНСУЛТАЦИИ, КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ – 1 СРОК УЧЕБНА 2019/2020г


ГРАФИЦИ НА КОНСУЛТАЦИИ, КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ – 1 СРОК УЧЕБНА 2019/2020г

 

  1. График консултации – 1 срок

  2. График контролни работи начален етап – 1 срок

  3. График контролни и класни работи прогимназиален етап – 1 срок