ДОКУМЕНТИ УЧЕБНА 2022/2023г

Документи учебна 2022/2023г

 

     1.Стратегия и план за реализацията актуализиран- 2022г.;
     2.Правилник за дейността на училището;
     3.Училищен учебен план; 
     4.Форми на обучение;
     5.Годишен план за дейността; 
     6.Мерки за повишаване качеството на образованието;  
     7.Програма за превенция на ранното напускане;
     8.Програма за предоставяне на равни възможности и за 
приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;