ДОКУМЕНТИ УЧЕБНА 2020/2021г.

Документи учебна 2020/2021г

 

     1.Стратегия и план за действие/актуализация/;
     2.Правилник за дейността на училището/актуализация/;
     3.Училищен учебен план; 
     4.Форми на обучение;
     5.Годишен план за дейността;
     6.Мерки за повишаване качеството на образованието;  
     7.Програма за превенция на ранното напускане /актуализация/;
     8.Програма за предоставяне на равни възможности и за 
приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;