ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2015

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2016

“Изграждане на котелно помещение, горивно стопанство и отоплителна инсталация на ОУ “Хаджи Димитър”, с.Селиминово, ул.”Мир”№1, Община

Сливен”

 1. ЦЕНОВА ОФЕРТА за изпълнение на обществена поръчка
 2. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 3. ОБРАЗЕЦ №3 – Списък на документи
 4. Образец № 4 – Административни сведения за участника
 5. ОБРАЗЕЦ № 5  – Д Е К Л А Р А Ц И Я[1] по чл. 54, ал. 1 от ЗОП
 6. ОБРАЗЕЦ № 6 – Д Е К Л А Р А Ц И Я за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 1 от ЗО
 7. ОБРАЗЕЦ № 7 – Д Е К Л А Р А Ц И Я за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
 8. Образец № 8 – Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Япо чл. 60, ал.1 от Закона за Обществените поръчки
 9. Образец № 9 – Информация за общия оборот и оборота
 10. Образец  № 10 – ДЕКЛАРАЦИЯ – списък на основните договори за строителство сходно с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години
 11. Образец № 11 – СПИСЪК НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИТЕ, КОИТО УЧАСТНИКЪТ ЩЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА – Чл. 64. (1) т1 от ЗОП
 12. Образец № 12 – Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ от ППЗОП за срока на валидност на офертата
 13. Образец № 13 – Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
 14. Образец № 14 – Д       О         Г          О         В         О         Р с предмет: „Изграждане на отоплителна инсталация на ОУ “Хаджи Димитър” с.Селиминово, общ.Сливен”
 15. Образец № 15 – Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 66, ал.1 от Закона за обществените поръчки
 16. Образец № 16  – ДЕКЛАРАЦИЯ за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП        
 17. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки
 18. РАЗЯСНЕНИЯ

        Срокът за подаване на документи е удължен до 20.07.2016г.!

        Срокът за подаване на оферти за обществената поръчка се удължава до 25.07.2016г.!

           ПРОТОКОЛ от заседание Селиминово 2016

           ПРОТОКОЛ  от заседание Селиминово 2016 – 2

           ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.103 от ЗОП