ПЛАН НА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА РАБОТА В COVID-19

 

ПЛАН НА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА РАБОТА В COVID-19

НА ОУ ‚,ХАДЖИ ДИМИТЪР‘‘ С. СЕЛИМИНОВО ОБЩ. СЛИВЕН

 

Във връзка със стартиране на учебна 2020/2021 година в ОУ „Хаджи Димитър“ с. Селиминово ще се прилагат следните мерки посочени в пана за организация за работа в COVID – 19


ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ

Правила за безопасност на учениците

  • линк към Правила за безопасност на децата и учениците в копмпютърната мрежа в детска градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция “Закрила на детето” с участието на експерти от отдел “Киберпрестъпност” към Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” и с  Центъра за безопасен интернет:

        https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

  • линк за сваляне на брошурата:

        https://we.tl/t-xtLMbGDLcS 

  • линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация “Родители”:

      https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

 


ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН – СЪОБЩЕНИЕ

   

Образование  за утрешния ден – съобщение

 

Със средства финансирани по проект Образование за утрешния ден, в ОУ  “Хаджи Димитър” бе закупен модерен Интерактивен дисплей. Благодарим!

———————————– www.eufunds.bg ——————————-

 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В 1 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г

График за записване на деца в първи клас за учебната 2020/2021г

 

1. График за записване на деца в 1 клас:

             – от 01.06.20г. до 30.06.20г. – 09:00  до 15:00 часа;

             – от 31.08.20г. до 14.09.20г. – 09:00  до 15:00 часа.

2. Разглеждане на документите и записването да се извърши от комисия в състав:

               Председател: 1. Даниела Кънчева – ЗДУД

               Член: 2. Елена Карапанчева – гл. учител

                            3. Надежда Йосифова – техн. секретар

При записване на деца да се спазват разпоредбите на Министерството на здравеопазването и Националния оперативен щаб за дезинфекция, социална дистанция и използване на лични предпазни средства.