ГОСТИ ПО НП “ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ”

ГОСТИ ПО НП “ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ”

            На 17.10.2019г.  ОУ „Хаджи Димитър“ с. Селиминово посрещна първите си гости от ОУ „Христо Ботев“ гр. Бургас, кв. Долно Езерово по НП „Иновации в действие“, която цели обмен за популяризиране на иновативни практики между училищата. На присъстващите беше представена същността на иновацията и дейностите, свързани с нея. Гостите бяха поздравени от ученици от първи клас и наблюдаваха открит урок на тема „Светът на труда около нас- професия лекар“.

На 15.11.2019 година училището очаква  гости от Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Блъсково, общ. Провадия.


ДОКУМЕНТИ УЧЕБНА 2019/2020г.

 

Документи учебна 2019/2020 г.


ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

ПРОЕКТ  “ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”

От 03.05.2019г. ОУ “Хаджи Димитър” с. Селиминово, общ. Сливен се включи в ПРОЕКТ BG05M2OP001- 2.011- 0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ С КОНКРЕТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ- МОН

Цел на проекта е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001- 2.011- 0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“