ПЛАН НА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА РАБОТА В COVID-19

 

ПЛАН НА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА РАБОТА В COVID-19

НА ОУ ‚,ХАДЖИ ДИМИТЪР‘‘ С. СЕЛИМИНОВО ОБЩ. СЛИВЕН

 

Във връзка със стартиране на учебна 2020/2021 година в ОУ „Хаджи Димитър“ с. Селиминово ще се прилагат следните мерки посочени в пана за организация за работа в COVID – 19


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ М. СЕПТЕМВРИ

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на поправителни изпити

сесия: м. СЕПТЕМВРИ

форма на обучение: ДНЕВНА

учебна 2019/2020 година

 

V клас

Учебен предмет

Вид на изпита

Дата и час на изпита

1 Български език и литература -ЗУЧ писмен 08.09.2020г. 08:30 часа
2 Български език и литература – ИУЧ писмен 08.09.2020г.

11:00 часа

3 Математика- ЗУЧ писмен 09.09.2020г.

08:30 часа

4 Математика- ИУЧ писмен 09.09.2020г.

11:00 часа

5 Човекът и природата писмен 10.09.2020г.

08:30 часа

 

VI клас

Учебен предмет

Вид на изпита

Дата и час на изпита

1  Български език и литература- ЗУЧ писмен 08.09.2020г. 08:30 часа
2 Български език и литература – ИУЧ писмен 08.09.2020г.

11:00 часа

3 Математика – ЗУЧ писмен 09.09.2020г. 08:30 часа
4 Математика – ИУЧ писмен 09.09.2020г.

11:00 часа

5 Човекът и природата писмен 10.09.2020г. 08:30 часа

 

 

 


ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ

Правила за безопасност на учениците

  • линк към Правила за безопасност на децата и учениците в копмпютърната мрежа в детска градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция “Закрила на детето” с участието на експерти от отдел “Киберпрестъпност” към Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” и с  Центъра за безопасен интернет:

        https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

  • линк за сваляне на брошурата:

        https://we.tl/t-xtLMbGDLcS 

  • линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация “Родители”:

      https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

 


ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН – СЪОБЩЕНИЕ

   

Образование  за утрешния ден – съобщение

 

Със средства финансирани по проект Образование за утрешния ден, в ОУ  “Хаджи Димитър” бе закупен модерен Интерактивен дисплей. Благодарим!

———————————– www.eufunds.bg ——————————-

 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.